NHÀ XUẤT BẢN NGHỆ AN VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Thứ ba - 25/06/2024 22:58 328 0
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Ngày 25/10/2018, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; trong đó nhấn mạnh: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.Trải qua 44 năm (1980 - 2024) xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Nghệ An luôn nỗ lực phát huy vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hoá, tư tưởng, và đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
        Ngành xuất bản với tư cách vừa là một hoạt động sản xuất kinh doanh vừa là  hoạt động thuộc lĩnh vực văn hoá, tư tưởng với nhiệm vụ phổ biến, giới thiệu tri thức, giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh chống mọi tư tưởng và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
       Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang có những ảnh hưởng sâu rộng, làm thay đổi toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội Việt Nam nói chung và tại tỉnh Nghệ An nói riêng. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội; sự phát triển vượt trội của công nghệ, truyền thông, con người ngày càng dễ dàng tiếp cận với mọi thông tin thông qua mạng internet, kéo theo hệ luỵ là tình trạng nhiễu thông tin, đặc biệt là sự lan truyền khó kiểm soát của nhiều thông tin xấu, độc, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, gây hoang mang dư luận.
      Trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, trong đó nhấn mạnh vai trò tích cực của hoạt động xuất bản, báo chí, như: Thông báo số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị…
      Thời gian qua, phát huy vai trò của một nhà xuất bản tổng hợp, cơ quan chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Nhà xuất bản Nghệ An đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc gắn hoạt động xuất bản với công tác tuyên truyền, định hướng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
      Thông qua các hoạt động xuất bản, Nhà xuất bản Nghệ An đã góp phần phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trình độ dân trí của tỉnh nhà, tạo môi trường thuận lợi cho việc xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
      Hằng năm, đơn vị thường xuyên phối hợp với các nhiều sở, ban, ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh triển khai công tác biên soạn và xuất bản sách, tài liệu bám sát nhiệm vụ chính trị tỉnh nhà, đặc biệt là các xuất bản phẩm tuyên truyền về lịch sử đảng bộ địa phương, đại hội Đảng các cấp, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia,... : Lịch sử Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, Lịch sử Đảng bộ huyện Nam Đàn, Lịch sử Đảng bộ huyện Anh Sơn, Chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa qua trước tác của danh nhân xứ Nghệ và luật pháp quốc tế…; đẩy mạnh liên kết với Trường Chính trị tỉnh để xuất bản các ấn phẩm góp phần phổ biến, tuyên truyền, làm rõ tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối xây dựng quê hương, đất nước của Đảng, Nhà nước, cũng như của tỉnh nhà. Có thể kể đến các đầu sách tiêu biểu như: Nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, 75 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị, ý nghĩa trong xây dựng đời sống văn hoá mới và con người Nghệ An hiện nay; Phát huy vai trò, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay tại tỉnh Nghệ An; 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - nhìn từ thực tiễn Nghệ An hiện nay; Nghệ An 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,…
bai du thi 1
 
       Đáng chú ý, một trong những dấu ấn nổi bật, góp phần tạo nên thương hiệu Nhà xuất bản Nghệ An trong thời gian qua là đã xây dựng nên tủ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia thế, với các ấn phẩm như: Thơ Hồ Chí Minh, Văn Hồ Chí Minh, Bác Hồ - Những câu chuyện cảm động, Chuyện kể Bác Hồ nhiều tập, Những tiên tri thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quê hương trong lòng Bác, Hồ Chí Minh thời trẻ, Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng, Đồng bào các dân tộc thiểu số học tập và làm theo Bác Hồ... Tủ sách không chỉ cung cấp nguồn tư liệu bổ ích, giúp bạn đọc có thêm những hiểu biết quý giá về gia thế, cuộc đời và sự nghiệp của Người, mà còn giáo dục truyền thống yêu nước, góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngay trên chính quê hương của Người.
anh 2
        Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Ðảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.
        Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, Nhà xuất bản Nghệ An đã phối hợp với nhiều sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức bản thảo và xuất bản nhiều ấn phẩm nhằm biểu dương các gương điển hình tiên tiến về tư tưởng, đạo đức, lối sống: Nét đẹp thường ngày; Tác phẩm báo chí Búa liềm vàng Nghệ An - Thông điệp và lan toả, Xin nguyện cùng Người,… Có thể nói, những gương người tốt, việc làm hay được lan toả sâu rộng trong xã hội đã góp phần bảo vệ và làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội; qua đó khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động xuất bản trong công tác xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 
bia bao ve nen tang tu tuong
 
       Song hành với hoạt động xuất bản, hoạt động phát hành và giới thiệu, quảng bá sách cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả như tổ chức các chương trình ra mắt, giới thiệu các cuốn sách: Tìm dấu Vinh xưa, Vinh - Phố của tôi, Hoàng Mai - địa đầu xứ Nghệ, Liệt sĩ Phan Tứ Kỷ - Thư chiến trường và những tấm hình có lửa, Đồng bào các dân tộc thiểu số học tập và làm theo Bác Hồ… Thông qua trang web của Nhà xuất bản, đã kịp thời giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá những cuốn sách có giá trị, đặc biệt là những cuốn sách mang tính chính trị, tư tưởng cao, góp phần nâng cao dân trí, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về chính trị, tư tưởng tại địa phương.
      Nhận thức đúng đắn vai trò của công tác xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Chi bộ Nhà xuất bản Nghệ An đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công việc, đặc biệt là trong việc xuất bản các ấn phẩm mang tính lý luận, chính trị. Bên cạnh đó, hằng năm, đội ngũ biên tập viên thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thấm nhuần lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các nội dung, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục, đảm bảo các đầu sách được xuất bản đúng định hướng chính trị, không có sai sót về mặt nội dung, tư tưởng…
       Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin như hiện nay, hoạt động xuất bản đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội lớn để phát triển. Để đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong thời gian tới, Nhà xuất bản Nghệ An cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
        Một là, chú trọng nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm nói chung, trong đó có các xuất bản phẩm lĩnh vực lý luận, chính trị; tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ xuất bản, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xuất bản những đầu sách thực sự có giá trị, góp phần nâng cao dân trí và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong xã hội.
        Hai là, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ biên tập viên, người làm công tác xuất bản; trong đó chú trọng đổi mới công nghệ, cập nhật các xu hướng phát triển mới của ngành xuất bản; đặc biệt mỗi cán bộ, đảng viên cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, dũng cảm lên án, phê phán các quan điểm và hành vi sai trái, thù địch.
       Ba là, bên cạnh các xuất bản phẩm truyền thống, Nhà xuất bản Nghệ An cần chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển loại hình xuất bản phẩm điện tử, đáp ứng nhu cầu văn hoá đọc ngày càng đa dạng của độc giả.
       Bốn là, cần tiếp tục quán triệt và có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Kết luận số 21-KL/TW (khoá XIII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo tại đơn vị, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm; trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với  luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
       Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Nhà xuất bản Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, văn hóa - xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
                                                           CHI BỘ NHÀ XUẤT BẢN NGHỆ AN

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây